Gebruiksvoorwaarden

Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website van GCP Applied Technologies Inc. (GCP) en haar dochterondernemingen en filialen. De volgende voorwaarden, samen met alle documenten die zij uitdrukkelijk opnemen door verwijzing, leiden tot uw toegang en of gebruik van GCPat.com, inclusief alle inhoud, functionaliteit en dienstverlening u aangeboden op of via GCPat.com,

Lees de gebruiksvoorwaarden zorgvuldig voordat u de website gebruikt. Door gebruik te maken van de website aanvaardt u/gaat u ermee akkoord gebonden te zijn en u te houden aan deze gebruiksvoorwaarden en ons internetprivacybeleid dat u hier vindt en dat hierin door verwijzing werd opgenomen. Indien u niet wenst akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid, mag u zich geen toegang verschaffen tot/gebruik maken van deze website.

Vertrouwen op geposte informatie en wijzigingen aan deze website.

Deze website biedt een service waar GCP haar activiteiten, producten, capaciteiten, financiële resultaten en nieuws beschrijft.  De voorgestelde inhoud op of via deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.  Het is mogelijk dat wij nu en dan deze inhoud updaten maar het is niet altijd up-to-date of volledig en kan ingetrokken of gewijzigd worden zonder voorafgaande melding. Elk vertrouwen dat u hecht aan dergelijke informatie is op eigen risico. Wij wijzen alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit uw vertrouwen in dergelijke materialen of uit het vertrouwen van een andere bezoeker van de website, of door iemand die over de inhoud werd geïnformeerd.

Links van deze website

Indien deze website links bevat naar andere sites en bronnen, aangeboden door derden, zullen deze links enkel voor uw gemak aangeboden worden. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze sites of bronnen en nemen geen verantwoordelijkheid ervoor of voor verlies of schade als gevolg van uw gebruik ervan.

Links naar deze website 

Door te linken naar de GCP website gaan derden ('gelinkte derden') ermee akkoord GCP te vrijwaren van en tegen elk verlies, elke kost of schade die voortkomt uit dergelijke link. GCP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor rechtstreekse, onrechtstreekse, morele, toevallige, punitieve of gevolgschade als gevolg van het linken of het gebruik van dergelijke link. GCP geeft geen garanties, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot dergelijke links. Daarnaast gaan linking derden akkoord dat GCP, op ieder moment, naar eigen goeddunken de toestemming beëindigt om te linken naar deze website. In dergelijk geval gaan de gelinkte derden ermee akkoord om alle links naar deze website onmiddellijk te verwijderen.

Informatie over productgebruik en aanbevelingen

GCP geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de volledigheid of nauwkeurigheid van informatie op de website.  Informatie wordt geleverd op voorwaarde dat de persoon die deze ontvangt zelf (i) de gebruiksgeschiktheid voor hun doeleinden bepaalt, (ii) nagaat of deze voldoet aan de milieu-, gezondheids- en veiligheidsreglementering, en (iii) enige schending van derden aan intellectueel eigendomsrechten uitsluit.  GCP zal in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van welke aard dan ook, voortkomend uit het gebruik van of vertrouwen op deze website of het product waar de informatie naar verwijst.

Vrijwaring van garanties en beperking van aansprakelijkheid

U BEGRIJPT EN ACCEPTEERT UITDRUKKELIJK DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DIENSTEN EN PRODUCTEN AANGEBODEN WORDT OP EEN 'ALS IS' EN 'OP BESCHIKBAARHEIDS' BASIS.GCP WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF VAN WELKE AARD OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OP VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET SCHENDEN VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM.

Handelsmerken

De handelsmerken, logo's en servicemerken (gezamenlijk de 'Handelsmerken'), die gebruikt of vermeld worden op deze website zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van GCP en derden en zijn wettelijk beschermd. Let erop dat bepaalde productnamen handelsmerken zijn, zelfs indien dit niet uitdrukkelijk vermeld wordt. Niets op deze website geeft u de nadrukkelijke of impliciete licentie of het recht op de handelsmerken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GCP of enige andere derden. Uw misbruik van de handelsmerken, gebruikt of vermeld op deze website, is strikt verboden.

Copyright

Alle inhoud op deze website, met inbegrip van de compilatie van alle inhoud en software gebruikt op deze website, is eigendom van GCP en beschermd door de internationale auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten.

Informatie over financiële aangelegenheden

Indien u wenst een dienst te creëren of eraan deel te nemen, nieuws, berichten, meldingen en updates te ontvangen of andere informatie van de website over bedrijven, aandeelkoersen, investeringen of effecten te ontvangen of aan te vragen, dan moet u de voorgaande secties over vrijwaring van garanties en beperking van aansprakelijkheid goed doornemen. De inhoud van deze website is enkel voor informatieve doeleinden en geen enkele informatie of inhoud is bestemd voor handels- of investeringsdoeleinden. GCP is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, bruikbaarheid of beschikbaarheid van verzonden of beschikbare informatie op de website, en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor handels- of investeringsbesluiten die gemaakt zijn op basis van dergelijke informatie.

Inhoud van Google Maps en Google Earth 

De adressen van verschillende GCP-websites vindt u op deze website. Bepaalde locaties werden aangevuld met publiekrechtelijke functionaliteiten van Google waardoor u een uiteenlopende inhoud kan bekijken, met inbegrip van maar niet beperkt tot, fotografische afbeeldingen, kaart- en terreingegevens, bedrijfsvermeldingen, reviews, verkeer, richtingen, en andere gerelateerde informatie (kaartinhoud). U begrijpt en accepteert het volgende:

  • Kaartinhoud wordt enkel voor planningsdoeleinden aangeboden. U vindt misschien dat bepaalde mapinhoud verkeerd of verouderd en/of niet langer van toepassing is en dat weersomstandigheden, bouwprojecten, sluitingen of andere gebeurtenissen ervoor gezorgd hebben dat de wegtoestand of instructies verschillen van de kaart resultaten. U moet zelf een oordeel vormen over uw gebruik van en vertrouwen op deze inhoud.
  • Mapinhoud wordt aangeboden onder licentie van derden, en is onderworpen aan copyright en andere intellectuele eigendomsrechten, eigendom van of bevoegd daartoe. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor het ongeoorloofd kopiëren of openbaar maken van deze inhoud.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Alle aangelegenheden die betrekking hebben op deze website en deze gebruiksvoorwaarden en elke betwisting of eis die daaruit voortvloeit of eraan gerelateerd is (in elk geval, met inbegrip van niet-contractuele betwistingen of eisen), zullen beslecht worden volgens de wetgeving van Delaware, zonder uitvoering te geven aan een keuze of conflict van wetsbepalingen of wetten van welke jurisdictie dan ook. U gaat akkoord met onderwerping aan de jurisdictie van de rechtbanken van Delaware voor het oplossen van alle betwistingen die voortkomen uit of gerelateerd zijn aan deze gebruiksvoorwaarden en/of uw gebruik van deze website, hoewel wij het recht behouden een proces, actie of vervolging tegen u in te stellen, voor het verbreken van deze gebruiksvoorwaarden, in uw land of woonplaats of eender welk ander relevant land. U doet afstand van alle bezwaren tegen de bevoegdheid van rechtspraak over u door dergelijke rechtbanken en tegen de locatie van dergelijke rechtbanken.

Afstandsverklaring en scheidbaarheid

Geen afstandsverklaring van een voorwaarde uit deze gebruiksvoorwaarden van GCP wordt geacht een verdere of voortgaande afstandsverklaring te zijn van dergelijke voorwaarde of een afstandsverklaring van een andere voorwaarde, en elk verzuim van GCP om enig recht of enige bepaling in de gebruiksvoorwaarden te bevestigen, zal geen afstandsverklaring van dergelijk recht of bepaling met zich meebrengen.

Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank of ander tribunaal met bevoegde jurisdictie om de een of andere reden ongeldig, onwettig of onafdwingbaar wordt verklaard, zal deze bepaling afgeschaft of beperkt worden tot een minimum zodat de resterende bepalingen van de gebruiksvoorwaarden volledig van kracht zullen blijven.

 

Deze website bevat toekomstgerichte uitspraken, d.w.z. informatie gericht op toekomstgerelateerde gebeurtenissen en niet uit het verleden. Dergelijke uitspraken bevatten in het algemeen woorden, zoals 'gelooft', 'plant', 'is van plan', 'richt zich op', 'zal', 'verwacht', 'suggereert', 'anticipeert', 'verwacht', 'gaat verder' of soortgelijke uitdrukkingen. Toekomstgerichte uitspraken zijn, zonder beperking, verwachte financiële toestand; bedrijfsresultaten; cashflows; financieringsplannen; bedrijfsstrategie; budgetten; kapitaal en andere uitgaven; concurrentiepositie; groeimogelijkheden voor bestaande producten; voordelen uit nieuwe technologie en kostenbesparende initiatieven; plannen en doelstellingen; en effectenmarkten. Net zoals andere bedrijven is GCP onderhevig aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat het werkelijk resultaat wezenlijk afwijkt van de verwachtingen of waardoor andere toekomstgerichte uitspraken onjuist blijken te zijn. Factoren die ertoe kunnen leiden dat werkelijke resultaten wezenlijk afwijken van die in de toekomstgerichte uitspraken zijn, zonder beperkingen: risico's gerelateerd aan cyclische en seizoensgebonden aard van de sector waaraan GCP levert; de doeltreffendheid van haar onderzoek en introductie van nieuwe producten; de kost en beschikbaarheid van grondstoffen en energie;buitenlandse activiteiten, vooral in de opkomende regio's; wijziging in wisselkoers; de overnames en overdrachten van activa en winsten en verliezen uit beschikkingen, eisen over garantie en productbetrouwbaarheid; gevaarlijke materialen en kosten voor milieuprocedures; de separatie zoals: onzekerheden die een impact kunnen hebben op de separatie en verdeling of het gebrek aan verleden als overheidsbedrijf en de kosten van separatie, het vermogen van het bedrijf voor realisatie van de de verwachte voordelen van de separatie en verdeling, en de waarde van de algemene aandelen van GCP als gevolg van de separatie en verdeling, en de bijkomende factoren  beschreven het meest recente jaarverslag op formulier 10-K, kwartaalverslag op formulier 8-K, gedeponeerd bij de Securities en Exchange Commission en die  vrij beschikbaar zijn op opwww.sec.gov Gerapporteerde resultaten mogen niet beschouwd worden als een indicatie van toekomstige prestaties. Lezers worden gewaarschuwd de voorstellen van GCPs toekomstgerichte uitspraken niet blindelings te aanvaarden daar deze slechts gelden op de desbetreffende datum. GCP heeft geen enkele verplichting om publiekelijke herzieningen van toekomstgerichte uitspraken uit deze mededeling te publiceren of te updaten om gebeurtenissen of omstandigheden, die zich voordoen na de datum van deze mededeling, weer te geven.